องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]44
2 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]81
3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]77
4 โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขอรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ [ 4 มี.ค. 2564 ]81
5 แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]88
6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]76
7 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]77
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]76
9 มาตการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 5 ต.ค. 2563 ]75
10 แผนงาน โครงการ กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]75
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]80
12 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]81
13 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 มิ.ย. 2562 ]76
14 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]75
15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]74
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 ธ.ค. 2561 ]74
17 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางในการร้องเรียนร้อง [ 26 ธ.ค. 2561 ]76
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 ต.ค. 2561 ]73