องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]2
2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]2
3 โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขอรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ [ 4 มี.ค. 2564 ]2
4 แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]3
5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]2
6 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]2
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]2
8 มาตการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 5 ต.ค. 2563 ]2
9 แผนงาน โครงการ กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]2
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]3
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 มิ.ย. 2562 ]2
13 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]2
14 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]2
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 ธ.ค. 2561 ]2
16 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางในการร้องเรียนร้อง [ 26 ธ.ค. 2561 ]2
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 ต.ค. 2561 ]2