องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 5 พ.ค. 2565 ]68
2 แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]119
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]67
4 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]155
5 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]142
6 โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขอรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ [ 4 มี.ค. 2564 ]145
7 แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]153
8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]137
9 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]143
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]137
11 มาตการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 5 ต.ค. 2563 ]137
12 แผนงาน โครงการ กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]139
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]144
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]146
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 มิ.ย. 2562 ]139
16 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]138
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]132
18 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 ธ.ค. 2561 ]134
19 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางในการร้องเรียนร้อง [ 26 ธ.ค. 2561 ]138
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 30 ต.ค. 2561 ]138