องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]46
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 5 พ.ค. 2565 ]132
3 แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]165
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]129
5 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]200
6 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]184
7 โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขอรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ [ 4 มี.ค. 2564 ]199
8 แนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]205
9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]186
10 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]189
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]183
12 มาตการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 5 ต.ค. 2563 ]187
13 แผนงาน โครงการ กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]191
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]192
15 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]198
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 มิ.ย. 2562 ]181
17 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]192
18 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]182
19 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 ธ.ค. 2561 ]178
20 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางในการร้องเรียนร้อง [ 26 ธ.ค. 2561 ]192
 
หน้า 1|2