องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ก.ย. 2558 ]9
22 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ก.ย. 2558 ]7
23 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ก.ย. 2558 ]7
24 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (คลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1) [ 21 ส.ค. 2558 ]7
25 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ส.ค. 2558 ]7
26 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 21 ส.ค. 2558 ]8
27 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ส.ค. 2558 ]7
28 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 21 ส.ค. 2558 ]7
29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 21 ส.ค. 2558 ]7
30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 21 ส.ค. 2558 ]7
31 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ส.ค. 2558 ]7
32 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 ส.ค. 2558 ]7
33 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]7
34 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 17 ส.ค. 2558 ]8
35 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]7
36 การแจ้งถมดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]7
37 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]7
38 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]8
39 การแจ้งขุดดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]7
40 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]7
 
|1หน้า 2|3