องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คู่มือประชาชน


E-Service

    รายละเอียดข่าว

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

    เอกสารประกอบ E-Service
 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
คำต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
คำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอใช่กำลัง อปพร.อบต.ท้ายหาด
คำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน
แบบฟอร์มขอซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย
แบบฟอร์มซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์
แบบลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ใบขออนุญาตใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
ใบแจ้งการขุดดินถมดิน ตามพรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ