องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
องค์การแห่งการเรียนรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการลา [ 1 ก.พ. 2565 ]30
2 แจ้งเวียนความรู้ประจำเดิอนสิงหาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]94
3 กฎกระทรวงกำหนดราคาประเมิน [ 7 ม.ค. 2563 ]73
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางในการร้องเรียน [ 29 มิ.ย. 2562 ]72
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 27 มิ.ย. 2562 ]70
6 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2562 ]74
7 การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2562 ]75
8 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน [ 27 มิ.ย. 2562 ]73
9 คู่มือบำเหน็จบำนาญ [ 27 มิ.ย. 2562 ]99
10 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีในการจัดเก็บภาษี [ 27 มิ.ย. 2562 ]71
11 คู่มือการสอบสวนทางวินัย [ 5 ธ.ค. 2560 ]72