องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
องค์การแห่งการเรียนรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งเวียนความรู้ประจำเดิอนสิงหาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]8
2 กฎกระทรวงกำหนดราคาประเมิน [ 7 ม.ค. 2563 ]4
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางในการร้องเรียน [ 29 มิ.ย. 2562 ]2
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 27 มิ.ย. 2562 ]3
5 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2562 ]2
6 การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2562 ]2
7 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน [ 27 มิ.ย. 2562 ]3
8 คู่มือบำเหน็จบำนาญ [ 27 มิ.ย. 2562 ]9
9 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีในการจัดเก็บภาษี [ 27 มิ.ย. 2562 ]3
10 คู่มือการสอบสวนทางวินัย [ 5 ธ.ค. 2560 ]3