องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
องค์การแห่งการเรียนรู้ KM
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด [ 11 เม.ย. 2567 ]0
2 คู่มือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการลา [ 1 ก.พ. 2565 ]146
3 แจ้งเวียนความรู้ประจำเดิอนสิงหาคม 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]213
4 กฎกระทรวงกำหนดราคาประเมิน [ 7 ม.ค. 2563 ]197
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และช่องทางในการร้องเรียน [ 29 มิ.ย. 2562 ]188
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 27 มิ.ย. 2562 ]181
7 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2562 ]188
8 การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2562 ]191
9 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน [ 27 มิ.ย. 2562 ]189
10 คู่มือบำเหน็จบำนาญ [ 27 มิ.ย. 2562 ]218
11 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีในการจัดเก็บภาษี [ 27 มิ.ย. 2562 ]181
12 คู่มือการสอบสวนทางวินัย [ 5 ธ.ค. 2560 ]190