องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ อบต.ท้ายหาด

 


"ท้ายหาดน่าอยู่  คู่บริหารจดการบ้านเมืองที่ดี มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"