องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


การคมนาคม :องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดมีการจัดสร้างถนนคสล. ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง นอกจากนี้ มีการจัดการขนส่งมวลชนโดยเอกชน ดังนี้

1. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างประจำทาง สายวัดท้ายหาด - ท่าเรือแสงวณิช  
2. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างประจำทาง สายวัดท้ายหาด – เมืองสมุทรสงคราม  

การคมนาคม :องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดมีการจัดสร้างถนนคสล. ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง นอกจากนี้ มีการจัดการขนส่งมวลชนโดยเอกชน ดังนี้

- เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง
- จุดบริการอินเตอร์เน็ตตำบล    จำนวน 1 แห่ง
- สถานีทวนสัญญาณ             จำนวน 1 แห่ง
                


การเคหะ :

- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน                      จำนวน 1,516 แห่ง
- ประปา มีระบบประปา                                จำนวน 1 แห่ง
- แหล่งน้ำธรรมชาติ (ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ฯลฯ) จำนวน 6 แห่ง
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีบ่อบาดาล                    จำนวน 1 แห่ง