องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


การศึกษา :สถานศึกษาในชุมชน ประกอบด้วย
            
 โรงเรียนประถมศึกษา  1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดท้ายหาด
 โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง คือ โรงเรียนท้ายหาด
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1 แห่ง
 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  6 แห่ง


ศาสนสถาน ำ :วัด 2 แห่ง คือ วัดท้ายหาด หมู่ 3 และวัดวชิรคาม หมู่ 4

การสื่อสาร :

 หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย  1 แห่ง
 โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที่  


สุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม :
            
 สถานีอนามัย  1 แห่ง
 กองทุนยาและเวชภัณฑ์  6 แห่ง
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100%


มวลชนและการรวมกลุ่มของประชาชน :
            
 ประชาคมหมู่บ้าน  จำนวน 95 คน
 ประชาคมตำบล  จำนวน 45 คน
 อปพร.  จำนวน 58 คน
 กลุ่มอื่น ๆ  จำนวน 27 คน


ศูนย์ อปพร. ตำบลท้ายหาด 1 แห่ง