องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


อาชีพหลักที่สำคัญ :
             ทำสวนมะพร้าว
             ปลูกส้มโอ
             เลี้ยงสัตว์
             รับจ้าง
             ค้าขาย
             ประมง

อัตราค่าแรงขั้นต่ำ : 150 บาท / คน / วัน ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6)

อุตสาหกรรมการพาณิชย์และการบริการ :
            
 โรงงานอุตสาหกรรม  1 แห่ง
 ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง
 สถานบริการน้ำมัน  1 แห่ง