องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรุ่งฤดี  ลิ้มสกุล


หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญการนางสาวบัณฑิตา จันทร์กลั่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสมศักดิ์  ฮวดรักษา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพีระพงษ์ สมเจริญสุข
นายอภิชาติ  กลิ่นสุคนธ์ นายสุเมธ  แสงสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ