องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
กองการศึกษา

นายธีรเดช  สมบูรณ์สิน


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯนายธีรเดช สมบูรณ์สิน
นางนฤมล เกตุนาค
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครู คศ.๑นางสาววราภรณ์ ชูมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.อมรรัตน์ แสงสุวรรณ
นางสุนัตตา จันทนะโสต
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก