องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายอรุณ แก้วอ่อน


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล
นางนภาพร  ตันเจริญ นายจิรวัฒน์  ลิ้มสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
น.ส.ทิพย์นภา  ภูมิผิว
นายอรุณ แก้วอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ