องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

พ.จ.อ. อรุณ  ภมร


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล
นางนภาพร  ตันเจริญ นายชัยโรจน์  บุญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรเดช  สมบูรณ์สิน
นางรุ่งฤดี  ลิ้มสกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม