องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

พ.จ.อ. อรุณ  ภมร


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล
นางนภาพร  ตันเจริญ นายศิริวัฒน์  พุ่มเทียน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีรเดช  สมบูรณ์สิน
นายอรุณ แก้วอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ