องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 80/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

อาณาเขต: องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด มีเนื้อที่ 4.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,586 ไร่ มีอาณาเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้
             ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
             ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
             ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
             ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ภูมิประเทศ : องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำแม่กลอง เป็นร่องสวนเหมาะแก่การทำสวนผลไม้และปลูกผลไม้ ราษฎรในพื้นที่มีการปลูกพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ เช่น ส้มโอ มะพร้าว และมีการปลูกกล้วยแซมด้วย

ที่ตั้ง : องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 80/4 หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ปริมาณน้ำฝน : ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 1,000 มิลลิเมตร (ปี 2540-2544) ปริมาณน้ำฝนจะมากช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนที่ตกไม่มีผลกระทบต่อการปลูกพืชของตำบลท้ายหาด เนื่องจากมีแม่น้ำลำคลองไหลขึ้นและลงตลอด ผลต่อการปลูกพืชจะมีในช่วงฤดูแล้งเพราะน้ำเค็มจะไหลเข้าสู่คลอง

เขตการปกครอง : องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ ออกเป็น 6 หมู่บ้านดังนี้
             หมู่ที่ 1 บ้านพวงมาลัย
             หมู่ที่ 2 บ้านคุ้งลมทวน
             หมู่ที่ 3 บ้านท้ายหาด
             หมู่ที่ 4 บ้านท้ายหาด (วชิรคาม)
              หมู่ที่ 5 บ้านบางหัวกรวด
             หมู่ที่ 6 บ้านบางเสม

ประชากร
ชื่อหมู่บ้าน  
ครัวเรือน ชาย  
หญิง   รวม
บ้านพวงมาลัย 67 117 142 259
บ้านคุ้งลมทวน 126 214 253 467
บ้านท้ายหาด 174 320 318 638
บ้านท้ายหาด (วชิรคาม) 329 525 542 1067
บ้านบางหัวกรวด 173 263 275 538
บ้านบางเสม 647
847
849
1696