องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
กองคลัง

นางนภาพร  ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.ศิริรัตน์ เรืองไชย
น.ส.ฤทษญา  ขำคม
นางมัลลิกา  พุ่มเทียน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวกันทร  แสงกระจ่าง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้