องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
สำนักปลัด

นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


-ว่าง-
นางสาวอาจารี  เอราวัล
น.ส.ทิพย์นภา  ภูมิผิว
นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวชิษณุชา  ปิ่นแก้ว

นางวันทนา  สว่างงาม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศฐากุล สุภาตรี
น.ส.เนติรัตน์ ดวงจังหวัด
นายพนา ยังมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


น.ส.จิราภรณ์  พึ่งอิ่ม
น.ส.พรรณทิภา บุญเนาวรัตน์กิตติ
น.ส.จันทิมา อินทยงค์
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป