องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
สำนักปลัด

นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล


หัวหน้าสำนักงานปลัดนางวิภาวี ธวัชพลังกร
น.ส.อาจารี เอราวัล
น.ส.ทิพย์นภา  ภูมิผิว
นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- ว่าง -

นางวันทนา  สว่างงาม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศฐากุล สุภาตรี
น.ส.เนติรัตน์ ดวงจังหวัด
นายพนา ยังมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

น.ส.จิราภรณ์  พึ่งอิ่ม
นายประจวบ พึ่งอิ่ม
น.ส.จันทิมา อินทยงค์
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป