องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


โทร 034-767225 ต่อ 14 หรือ
เบอร์ติดต่อ 089-6828166-ว่าง-
นางสาวอาจารี  เอราวัล
น.ส.ทิพย์นภา  ภูมิผิว
นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร 034-767225 ต่อ 22
หรือ 095-8501174
           โทร 034-767225 ต่อ 22
หรือ 080-7888651

นางสาวชิษณุชา  ปิ่นแก้ว

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 034-767225 ต่อ 22
หรือ 082-3639441

นายศฐากุล สุภาตรี
น.ส.เนติรัตน์ ดวงจังหวัด
นายพนา ยังมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร 034-767225 ต่อ 22
   โทร 034-767225 ต่อ 22
          โทร 034-767225 ต่อ 22

-ว่าง-
น.ส.พรรณทิภา บุญเนาวรัตน์กิตติ
-ว่าง-
นักการ
คนงานทั่วไป
โทร 034-767225 ต่อ 22
คนงานทั่วไป