องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
สภาตำบล

นายชัยชนะ  งามเผือก


ประธานสภา อบต.นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ


รองประธานสภา อบต.

นางจิตตรี  เลิศทิพย์สกุล
นายวิโรจน์  ศรีสุวรรณ
นางสาวฉวีวรรณ บุญรัตน์
ส.อบต. หมู่ 1

ส.อบต. หมู่ 2 ส.อบต. หมู่ 3

นายชัยชนะ  งามเผือก
นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ
นายรุ่ง  ชูชื่น
ส.อบต. หมู่  4 ส.อบต. หมู่ 5 ส.อบต. หมู่ 6