องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายอรรคพล  งามเผือก


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 089-0408876


นายดนัย  ทรัพย์ศรี

นายสมชาย  อินทยงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 1
เบอร์ติดต่อ 082-2991539

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 2
เบอร์ติดต่อ 086-7539024นางสาวกนกรัตน์  แซ่ลิ้ม


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


เบอร์ติดต่อ 085-3817827พ.จ.อ. อรุณ  ภมร

   
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


เบอร์ติดต่อ 083-6973765


นางรุ่งฤดี  ลิ้มสกุล
นางนภาพร  ตันเจริญ
นายชัยโรจน์  บุญทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท้ายหาด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 089-6828166
เบอร์ติดต่อ 088-9207820
เบอร์ติดต่อ 087-1534223     
   
นายธีรเดช  สมบูรณ์สิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์ติดต่อ 098-5060271
 
นางรุ่งฤดี  ลิ้มสกุล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ 089-6828166