องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2567 หมู่ที่ 2


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดได้โครงการพัฒนาและสิ่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภาคประชาชน ภายใต้กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (ประชาคมระดับหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ณ ศาลเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายหาด เป็นการจัดเวทีประชาคม รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดเป็นโครงการต่างๆ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนฯ และเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2024-02-06
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-08