องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ภายใต้โครงการ "แผนตำบลมั่นคงมั่งคั้งยั่งยืน"


เมื่อเวลา 08.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ภายใต้โครงการ "แผนตำบลมั่นคงมั่งคั้งยั่งยืน" ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี้

1.แผนด้านเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

2.แผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3.แผนด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

4.แผนด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.แผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2022-05-24
2022-05-06
2022-04-11
2022-03-30
2022-03-21
2022-03-21
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-14
2022-03-10