องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือนพนักงาน ปะจำเดือน ธันวาคม 2563


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพนักงาน โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้ 1.การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.การดำเนินโครงการจ่ายขาดสะสม 3.การให้บริการประชาชน 4.การวิเคราะห์ผลคะแนนประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริารส่วตำบลท้ายหาด (คะแนน ITA)ประจำปี 2563

2021-10-31
2021-10-18
2021-03-18
2021-03-17
2021-03-01
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-21
2021-01-07
2021-01-07