องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม : www.thaihad.go.th

 
 
 


โครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดจัดทำโครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต. ฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายหาด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลท้ายหาด เจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลท้ายหาด คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน และนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ต่อไป

2024-02-06
2024-01-25
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-08