วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อกระจกโค้งมนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ ๒) ซอยบางหัวกรวด ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้พนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงชนิดฝอยละออง (ULV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง