วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และชดเชยตามจำนวนวันที่เด็กยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียนนับจากวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับเด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และชดเชยตามจำนวนวันที่เด็กยังไม่ได้ดื่มนมโรงเรียนนับจากวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเปลี่นอะไหล่ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ (ช่วงที่ ๑) ซอยบางหัวกรวด ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและกิจกรรมด้านสาธารณสุข ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวงบ่อซีเมนต์ จำนวน ๑๗๐ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้่ใหญ่สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง