วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จัดทำถังหมักรักษ์โลกสำหรับโครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ
20  พ.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๗-๖๒-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
บำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๓
19  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำบอร์ดอลูมิเนียมกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนเบรกเกอร์ไฟฟ้าพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)