วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายสำหรับลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ www.thaihad.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเข้าวัดวชิรคาม หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด โดยวิธีคัดเลือก
7  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกไปวัดบางนางจีนกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด โดยวิธีคัดเลือก
7  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง