วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวงบ่อซีเมนต์ สำหรับรองถังขยะ จำนวน ๑๕๐ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องกรองน้ำ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเข้าโครงไม้ จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยสุธาภรณ์ ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง