วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างปลดโคมไฟฟ้าส่องสว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด บริเวณถนนสายบ้านพวงมาลัย - บ้านท้ายหาด หมู่ที่ ๑ - ๒ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งไฟประดับและส่องสว่างภายในงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเวที เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ไฟแสงสว่างบนเวทีและเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด จำนวน ๖๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ขุดลอกลำประโดงยายสำเภา ซอยเย็นศิริ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด
17  พ.ย. 2566
ขุดลอกลำประโดงต้นไทร ซอยเย็นศิริ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด